Warunki przyjęcia

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W WEJHEROWIE, UL. PRZEBENDOWSKIEGO 1

Osoba zainteresowana umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej powinna zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania z pisemną prośbą o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Podanie powinno być podpisane przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego.

W dalszej kolejności pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej. W trakcie wywiadu pracownik socjalny poinformuje osobę zainteresowaną, jakie dokumenty należy przedłożyć w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY:

1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające, że dana osoba wymaga stałej/całodobowej opieki i występuje konieczność umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej,

2. badania lekarskie (np. WR, badania morfologiczne) lub wypisy ze szpitala,

3. dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia emerytalno-rentowego lub innych dochodów (najczęściej są to odcinek renty bądź emerytury, decyzja emerytalno-rentowa z ZUS/KRUS),

4. dokument potwierdzający tożsamość,

5. pisemna zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych,

6. pisemna zgoda na potrącanie ze świadczenia/dochodu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Pracownik socjalny przeprowadza również wywiad środowiskowy-alimentacyjny u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz danej osoby tj. u dzieci i pozostałych krewnych w linii prostej. Wywiad ma na celu zbadanie sytuacji socjalno-bytowej i dochodowej najbliższej rodziny. Na podstawie wywiadu ustala się możliwość ponoszenia opłat przez członków rodziny za pobyt osoby w domu pomocy społecznej.

W końcowym etapie Ośrodek Pomocy Społecznej podejmie decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2 lipca 2021 r.  poz. 2268 i 2270 z późn. zm.) opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu (renty, emerytury)

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.