DPS WEJHEROWO
ul. Przebendowskiego 1
84-200 Wejherowo
tel/fax 58 672 67 11
tel. 58 672 15 91
email: dpswejherowo@gmail.com

Statut Domu

 

Załącznik do Uchwały
Rady buy priligy online Powiatu Wejherowskiego
Nr IV/XXIV/295/13
Z dnia 22 marca 2013r.

 

STATUT
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W WEJHEROWIE

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie zwany dalej „Domem”, jest jednostką organizacyjną powiatu wejherowskiego, działającą w formie jednostki budżetowej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym.

§ 2

Dom działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity:Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn.  zm.)
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.),
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 27 sierpnia 2012r. poz. 964)
 5. przepisów wykonawczych do wymienionych wyżej ustaw,
 6. uchwał buy clomid online organów Powiatu,
 7. niniejszego statutu.

§ 3

 1. Siedzibą Domu jest miasto Wejherowo.
 2. Organem prowadzącym Dom jest Powiat Wejherowski.
 3. Nadzór nad jakością usług świadczonych przez Dom a także nad zgodnością obowiązujących w Domu standardów sprawuje Wojewoda Pomorski przy pomocy upoważnionych osób.
 4. Nadzór nad bieżącą działalnością Domu sprawuje Starosta Powiatu Wejherowskiego przy pomocy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Rozdział II

Zadania Domu

§ 4

 1. Do podstawowych zadań realizowanych przez Dom należy:

a) buy kamagra online zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz świadczenie usług  bytowych, opiekuńczych i       wspomagających w tym religijnych i kulturalnych na poziomie obowiązującego standardu,

b) umożliwienie i organizowanie mieszkańcom Domu pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i społecznych, przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów,

c) clomid online zapewnienie pielęgnacji chorych i opieka nad osobami  niepełnoprawnymi,
d) podejmowanie zindywidualizowanych działań o charakterze terapeutycznym zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości,
e) zapewnienie mieszkańcom odzieży i obuwia, osobistych środków czystości i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej,
f) podtrzymywanie więzi z rodziną mieszkańca oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,

g) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
h) udzielanie mieszkańcom niezbędnych informacji na temat zakresu usług świadczonych przez Dom, przysługujących im praw i obowiązków wynikających z faktu pobytu w placówce.

 1. Szczegółowy zakres zadań Domu, jego Działów i poszczególnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny jednostki uchwalony przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego.
 2. Prawa i obowiązki pracowników Domu regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja Domu

§ 5

 1. Domem kieruje jednoosobowo Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, ponosząc odpowiedzialność przed tym organem za swoje działania.
 2. Dyrektor buy propecia online reprezentuje Dom na zewnątrz, kieruje jednostką przy pomocy   kierowników Działów.
 3. Dyrektor  kształtuje politykę kadrową Domu, jest zwierzchnikiem służbowym pracowników
  i reprezentantem pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 4. Zwierzchnikiem levitra online służbowym Dyrektora Domu jest Starosta.

 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Domu

§ 6

 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową  na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody
  i wydatki
 3. Wydatki Domu pokrywane są bezpośrednio z budżetu Powiatu a dochody odprowadzone na rachunek dochodów Powiatu.
 4. Dom prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 7

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

§ 8

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.